Ochrana osobních údajů V této kategorii není žádné zboží.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - CZ

 

Společnost DATEV eG, odštěpný závod, IČ: 17244641, se sídlem Vlněna 526/5, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis zn. A 26929 (dále jen „Společnost“) tímto dokumentem poskytuje svým obchodním partnerům a kontaktním osobám svých obchodních partnerů informace o zpracování jejich případných osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 

1)     Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je paní Martina Lacinová, kterou je možné kontaktovat písemně na adrese sídla společnosti nebo elektronicky na emailu info@datev.cz.

2)     Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou Společností zpracovány pro následující účely:

a)     Plnění smluvních povinností.
b)     Plnění zákonných povinností.
c)      Realizace vzájemných obchodních vztahů.
d)     Komunikace a informování.
e)     Vedení evidence podnikatelských kontaktů.
f)       Ochrana právních nároků Společnosti.

3)     Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování osobních údajů Společností je:

a)     Nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

b)     Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností vztahujících se na Společnost.

c)      Nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kterými jsou rozvíjení podnikání Společnosti a ochrana právních nároků Společnosti v případě sporu.

4)     Kategorie dotčených osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů, pokud se jedná o fyzické osoby a dále osobní údaje zaměstnanců, zástupců, či jiných kontaktních osob těchto obchodních partnerů, pokud takové údaje Společnost získala, aby mohla řádně plnit svoje smluvní povinnosti, poskytovat vyžádané služby a aby mohla efektivně komunikovat se svými obchodními partnery.

Společnost tak zpracovává následující kategorie osobních údajů:

a)     Identifikační údaje
b)     Kontaktní údaje
c)     Fakturační a platební údaje

5)     Příjemci osobních údajů

Kromě Společnosti mohou být osobní údaje poskytnuty státním úřadům za účelem plnění zákonných povinností Společnosti, profesionálním poradcům Společnosti (advokáti, daňoví poradci) a dalším subjektům poskytujícím Společnosti externí služby (IT odborníci, překladatelé). Osobní údaje rovněž mohou být poskytnuty externím subdodavatelům Společnosti, v případě že jsou tito využívání k plnění smluvních povinností dle smlouvy se subjektem údajů.

Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty dalším společnostem v rámci koncernové skupiny DATEV, a to i do zahraničí, avšak pouze v rámci členských států EU

6)     Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou uloženy po celou dobu trvání vzájemných obchodních vztahů se Společností a po jejich skončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů Společnosti, která nepřekročí 4 roky.

7)     Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí

Osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, ze smluvní dokumentace uzavřené mezi Společností a subjektem údajů a dále z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek.

8)     Práva subjektů údajů

Společnost tímto poskytuje informace o tom, že subjekt, jehož údaje jsou zpracovávány má následující práva:

 • právo dotazovat se Společnosti na uchovávání a zpracování svých osobních údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu,
 • právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo získat osobní údaje, které poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na přenositelnost takových údajů k jinému správci,
 • právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání osobních údajů, pokud by byly tyto údaje uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. právo požadovat odstranění protiprávně uchovávaných a zpracovávaných údajů,
 • právo na podání stížnosti proti zpracování svých osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.In Deutsch

INFORMATIONEN über die verarbeitung personenbezogener Daten

 Die Gesellschaft DATEV eG, odštěpný závod, ID Nr.: 17244641, mit Sitz in Vlněna 526/5, 602 00 Brno, die in dem Handelsregister, das von dem Kreisgericht in Brno/Brünn geführt wird, Einlageblatt A 26929 eingetragen ist, (nachfolgend „Gesellschaft“ genannt) bietet mit diesem Dokument ihren Geschäftspartnern und Ansprechpartnern ihrer Geschäftspartner Informationen über die Verarbeitung ihrer etwaigen personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften zum Schutz datenbezogener Daten.

  

1)     Identität und Kontaktdaten des Verwalters

Der Verwalter der personenbezogenen Daten ist Frau Martina Lacinová, die Sie schriftlich an der Adresse des Firmensitzes oder elektronisch via E-Mail info@datev.cz. kontaktieren können.

2)     Zwecke der Verarbeitung der personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten werden von der Gesellschaft zu folgenden Zwecken verarbeitet:

a)     Erfüllung von vertraglichen Pflichten
b)     Erfüllung von gesetzlichen Pflichten
c)     Umsetzung der gegenseitigen Handelsbeziehungen
d)     Kommunikation und Information
e)     Evidenzführung der unternehmerischen Kontakte
f)     Schutz der rechtlichen Ansprüche der Gesellschaft

3)     Rechtliche Basis für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Die rechtliche Basis für die Verarbeitung personenbezogener Daten der Gesellschaft ist:

a)     Die Notwendigkeit der Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrages, dessen Vertragspartei das Subjekt der Daten ist oder für die Durchführung der, vor dem Abschluss des Vertrages getroffenen Maßnahmen.

b)     Die Notwendigkeit der Verarbeitung für die Erfüllung der rechtlichen Pflichten, die sich auf die Gesellschaft beziehen.

c)     Die Notwendigkeit der Verarbeitung zu den Zwecken der berechtigten Interessen der Gesellschaft, zu denen die Entwicklung der Unternehmung der Gesellschaft und der Schutz der rechtlichen Ansprüche der Gesellschaft im Streitfall zählen.

4)     Art der personenbezogenen Daten und Kategorien betroffener Personen

Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten ihrer Geschäftspartner, wenn es sich um natürliche Personen handelt, außerdem persönliche Angaben der Mitarbeiter, Vertreter oder anderer Ansprechpartner dieser Geschäftspartner, wenn die Gesellschaft derartige Angaben erhalten hat, um ihre vertraglichen Pflichten ordnungsgemäß erfüllen, die die geforderten Dienste bieten und mit ihren Geschäftspartnern effektiv kommunizieren zu können.

Die Gesellschaft verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten:

a)     Identifikationsangaben
b)     Kontaktangaben
c)     Fakturierungs- und Zahlungsangaben

5)     Empfänger personenbezogener Daten

Neben der Gesellschaft können personenbezogene Daten staatlichen Behörden zum Zwecke der Erfüllung der gesetzlichen Pflichten der Gesellschaft, professionellen Beratern der Gesellschaft (Rechtsanwälte, Steuerberater) und weiteren Subjekten, die der Gesellschaft externe Dienste bereitstellen (IT-Fachleute, Übersetzer), zur Verfügung gestellt werden. Personenbezogene Daten können ebenfalls externen Sublieferanten der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden, wenn sie zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten gemäß dem Vertrag mit dem Subjekt der Daten eingesetzt werden.

Personenbezogene Daten können ebenso weiteren Gesellschaften im Rahmen der Konzerngruppe der Gesellschaft DATEV auch im Ausland zur Verfügung gestellt werden, jedoch nur im Rahmen der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

6)     Dauer, für die personenbezogene Daten archiviert werden

Personenbezogene Daten werden für die ganze Dauer des Bestehens der gegenseitigen Handelsbeziehungen mit der Gesellschaft und nach deren Beendigung für die Dauer, die für den Schutz der Rechte und der berechtigten Interesse der Gesellschaft unbedingt notwendig ist und 4 Jahre nicht überschreitet, archiviert.

7)     Quelle, aus der personenbezogene Daten stammen

Personenbezogene Daten werden vom Subjekt der Daten, aus einer vertraglichen Dokumentation, die zwischen der Gesellschaft und dem Subjekt der Daten abgeschlossen wurde, sowie aus öffentlich zugänglichen Registern, Verzeichnissen, Evidenzen oder Webseiten erlangt.  

8)     Rechte der Subjekte der Daten

Die Gesellschaft bietet hiermit die Informationen darüber, dass das Subjekt, dessen Daten verarbeitet werden, folgende Rechte hat:

 • Recht, die Gesellschaft bezüglich der Archivierung und der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu fragen
 • Recht auf den Zutritt zu personenbezogenen Daten, die sich auf das Subjekt beziehen
 • Recht, die Berichtigung oder Löschung unrichtiger Angaben beziehungsweise die Einschränkung, deren Verarbeitung zu verlangen
 • Recht, Einwände gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten zu erheben
 • Recht, personenbezogene Daten, die es der Gesellschaft in einem strukturierten gewöhnlich verwendeten maschinell lesbaren Format zur Verfügung gestellt hat, zu erlangen und das Recht auf die Übertragbarkeit derartiger Angaben an einen anderen Verwalter
 • Recht, eine Aufklärung der rechtswidrigen Archivierung und Verarbeitung personenbezogener Daten zu verlangen, wenn diese Daten rechtswidrig archiviert oder verarbeitet wurden beziehungsweise das Recht, die Beseitigung rechtswidrig archivierter und verarbeiteter Daten zu verlangen
 • Recht, eine Beschwerde gegen die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen