MONEY S5 V této kategorii není žádné zboží.

 • Výhodné cenové podmínky pro členy KDP ČR

 • Není omezen počet účtovaných klientů

 • Možnost rozšíření o další moduly

Základní informace

 • Podnikový informační systém MONEY S5 je ideálním systémem pro společnosti, které očekávají vysokou míru přizpůsobivosti díky bohatým možnostem nastavení systému pro potřeby zákazníka a které současně očekávají snadnou ovladatelnost a rychlou instalaci systému.
 • Ocení jej i společnosti, které požadují vlastnosti velkých informačních (ERP) systémů.
 • Mezi další výhody patří nasazení celého řešení během několika dnů a rychlé a bezpečné zpracování dat uložených v SQL databázi.
 • Obsahuje všechny moduly pro kompletní zpracování podnikových agend.

Modul - Účetnictví

 • Propracovaný kontroling se třemi dimenzemi umožňuje členění hospodářských transakcí na střediska, zakázky a činnosti.
 • Volitelné účetní období, volitelné číselné řady dokladů s eventualitou časového omezení platnosti číselné řady.
 • Rychlé zaúčtování pomocí sofistikovaných účetních předkontací, ale současně i možnost přímého rozúčtování účetních položek na stranu MD a D.
 • Aparát stavů rozpracovanosti dokladů (koncept, aktivní, schválený, zaúčtovaný, uzamčený) umožňuje v kombinaci s agendou přístupových práv jednoduše řídit pořizování dokladů a zamezit zbytečným chybám. Doklady je možné zaúčtovat hromadně.
 • Automatizované přiznání k DPH v papírové i elektronické podobě, konta DPH, okamžité zjištění stavu DPH.
 • Plná podpora homebankingu a přímý import kurzových lístků, evidence bankovních výpisů s příjmy a výdaji v rámci jednoho dokladu.
 • Schopnost práce s cizími měnami ve všech transakcích včetně denominace, možnost vedení více pokladen v různých měnách.
 • Okamžitý stav účetního konta v seznamu účtového rozvrhu v reálném čase.
 • Primární účty na dokladech, adresách, bankách a pokladnách.
 • Členění dokladů do skupin s individuální konfigurací.
 • Generování souhrnného hlášení a výkazu INTRASTAT.

Modul - Účetnictví a fakturace

 • Propracovaný kontroling se třemi dimenzemi umožňuje členění hospodářských transakcí na střediska, zakázky a činnosti.
 • Volitelné účetní období, volitelné číselné řady dokladů s eventualitou časového omezení platnosti číselné řady.
 • Rychlé zaúčtování pomocí sofistikovaných účetních předkontací, ale současně i možnost přímého rozúčtování účetních položek na stranu MD a D.
 • Aparát stavů rozpracovanosti dokladů (koncept, aktivní, schválený, zaúčtovaný, uzamčený) umožňuje v kombinaci s agendou přístupových práv jednoduše řídit pořizování dokladů a zamezit zbytečným chybám. Doklady je možné zaúčtovat hromadně.
 • Automatizované přiznání k DPH v papírové i elektronické podobě, konta DPH, okamžité zjištění stavu DPH.
 • Plná podpora homebankingu a přímý import kurzových lístků, evidence bankovních výpisů s příjmy a výdaji v rámci jednoho dokladu.
 • Schopnost práce s cizími měnami ve všech transakcích včetně denominace, možnost vedení více pokladen v různých měnách.
 • Okamžitý stav účetního konta v seznamu účtového rozvrhu v reálném čase.
 • Primární účty na dokladech, adresách, bankách a pokladnách.
 • Členění dokladů do skupin s individuální konfigurací.
 • Generování souhrnného hlášení a výkazu INTRASTAT.
 • Plná provázanost fakturace na sklad, objednávky, rezervace, nabídky a zálohové faktury. Při fakturaci probíhá na pozadí automatické generování skladových dokladů.
 • Volitelné automatické, či naopak odložené zaúčtování vystavených faktur (viz účetnictví, stavy dokladů).
 • Podpora sledování obchodních případů, samostatná evidence zálohových faktur.
 • Doplňování obchodních podmínek v závislosti na obchodním partnerovi či skupině partnerů.
 • Sledování platební morálky partnerů.
 • Napojení na program pro evidenci pošty zrychlí a zjednoduší logistiku odesílání zásilek.

Modul - Majetek

 • Odepisování majetku uživatelem definovanými způsoby a automatická tvorba odpisových plánů s možností hromadné tvorby pohybů a jejich zaúčtování.
 • Kromě daňových a účetních odpisů lze zvolit i další odpisové plány, které se mezi sebou dají navzájem porovnávat, a je tak možné vybrat nejvýhodnější způsob odepisování.
 • Podpora mezinárodních standardů – současně s odepisováním podle národní legislativy lze tentýž majetek odepisovat i jiným způsobem podle zahraniční legislativy nebo mezinárodních účetních standardů.
 • Odepisování podle skutečné spotřeby celkové kapacity majetku, vyjádřené v různých jednotkách.
 • Evidence leasingového majetku včetně generování splátkových kalendářů a automatizace tvorby závazkových dokladů pro jednotlivé splátky.

Modul - Mzdy

 • Uchování veškerých důležitých údajů o zaměstnancích , smluv a důležitých dokumentů.
 • Současně podpora tvorby všech typů mezd a odměn, evidence odvodů a daní nebo přidělování cestovních náhrad v rámci Knihy jízd, vše včetně přímého vyplácení částek.

Modul - Sklady

 • Je možné vytvářet neomezený počet fyzických nebo logických skladů.
 • Sklady lze oceňovat pomocí dvou metod, které jsou povoleny legislativou: FIFO a váženým průměrem.
 • Při příjmu vstupuje do ceny zásob kromě vlastní ceny pořízení (nákupní cena) také hodnota nákladů, které souvisejí s pořízením zásob (doprava, další poplatky, cla atd.).
 • Přímá vazba skladu na POS systémy.
 • Doplňování skladových zásob generováním objednávek vydaných podle potřeb při zohlednění stavu skladu a nevyřízených objednávek a rezervací.
 • Rychlé přecenění zásob a snadné skladové inventury.
 • Podpora SKP (standardní klasifikace produktu).
 • Extrémně rychlou práci a korektní účtování umožní propracované nastavení účtování skladů.
 • Přehledná evidence všech produktů a služeb, se kterými firma při své činnosti přichází do styku – zboží, materiál, vlastní výrobky, obaly, služby, výkony, poplatky atd.
 • Pomocí vazeb mezi položkami katalogu je možné evidovat více variant téže karty katalogu (různé velikosti, barvy, provedení, jakost apod.).
 • U každé položky katalogu se dá používat více měrných jednotek s definovaným přepočtem na základní jednotku. Při vystavování obchodních dokladů pak lze zadávat množství v libovolné měrné jednotce.
 • Systém umožňuje evidenci tzv. složených položek, které jsou sestavené z komponentů. Komponenty jsou jiné položky katalogu s udaným množstvím. Při výběru složené položky do dokladu tedy dojde k pohybům komponentů v příslušném množstevním poměru.
 • K položce katalogu může být připojeno příslušenství, což je opět jiná položka katalogu (např. obal nebo poplatek). Při výběru položky do dokladu je automaticky připojeno i příslušenství – lze tak např. automatizovat práci s recyklačními poplatky.
 • U položky katalogu je možná detailní evidence výrobních čísel, výrobních sérií a expirace.
 • K položkám katalogu lze přiřazovat libovolné rozměry (délku, hmotnost, objem) a další uživatelsky definované parametry a dále s nimi pracovat.
 • Evidence dodavatelů a odběratelů u položky katalogu dovoluje zaznamenávat individuální dodací podmínky pro jednotlivé partnery a specifické dodavatelské a odběratelské kódy a názvy.
 • Katalog umožňuje evidenci libovolného množství identifikačních kódů k položce – čárových kódů, PLU atd.
 • Je možné vytvářet libovolné množství vlastních ceníků, digitálně vyměňovat ceníky s dodavateli, pracovat s ceníky konkurence atd. Jednoduchou změnou parametrů lze sestavit sezónní a akční ceníky s omezenou dobou platnosti.
 • Při konstrukci cen v ceníku se dá vyjít z ceny téže položky v jiném ceníku a pouze zadat změnu (přirážku nebo slevu v procentech, násobení koeficientem, přičtení či odečtení hodnoty apod.).
 • Ceník zahrnuje u každé položky základní cenu a volitelně i další ceny pro různé cenové hladiny. Výpočet ceny pro cenové hladiny se může odvíjet od základní nebo libovolné ceny v jakémkoliv jiném ceníku.
 • Definice závislosti cen na odebraném množství se dá pro každý ceník určit separátně.
 • Firmám v adresáři je přiřazen seznam ceníků a cenových hladin a podle nich se automaticky určí cena položky v obchodním dokladu.

Modul - Objednávky

 • Modul eviduje objednávky přijaté / vydané, nabídky přijaté / vydané a poptávky přijaté / vydané.
 • Objednávky jsou automaticky vyřizovány převzetím do faktur, dodacích listů a skladových dokladů. Tyto doklady lze vytvářet i přímo z nabídek nebo poptávek.
 • Modul nabízí přehled objednaného zboží z přijatých i vydaných objednávek a přehled předpokládaných stavů zásob, a to i k určitému konkrétnímu dni.

Modul - Adresář

 • Evidence obchodních partnerů včetně individuálního nastavení jejich obchodních podmínek (splatnost faktur, použité ceníky, slevy, kredity, apod.).
 • Samostatná evidence jednotlivých poboček obchodních partnerů s možností vyhodnocení za pobočku či za partnera jako celek.
 • Evidence libovolných dokumentů ve vztahu k partnerovi (smlouvy, mailová korespondence apod.).
 • Obchodní výsledky lze s použitím adresáře zpracovat, např. podle krajů nebo vlastního regionálního členění.
 • Z editační karty firmy je možné on-line vyhledávat podle názvu nebo IČ v rejstříku ekonomických subjektů MF ČR ARES, zobrazit adresu na mapě (včetně plánování tras) a ověřit DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES na webových stránkách EU.

Modul - Majetek

 • Odepisování majetku uživatelem definovanými způsoby a automatická tvorba odpisových plánů s možností hromadné tvorby pohybů a jejich zaúčtování.
 • Kromě daňových a účetních odpisů lze zvolit i další odpisové plány, které se mezi sebou dají navzájem porovnávat, a je tak možné vybrat nejvýhodnější způsob odepisování.
 • Podpora mezinárodních standardů – současně s odepisováním podle národní legislativy lze tentýž majetek odepisovat i jiným způsobem podle zahraniční legislativy nebo mezinárodních účetních standardů.
 • Odepisování podle skutečné spotřeby celkové kapacity majetku, vyjádřené v různých jednotkách.
 • Evidence leasingového majetku včetně generování splátkových kalendářů a automatizace tvorby závazkových dokladů pro jednotlivé splátky.
 • Fakturace
 • Plná provázanost fakturace na sklad, objednávky, rezervace, nabídky a zálohové faktury. Při fakturaci probíhá na pozadí automatické generování skladových dokladů.
 • Volitelné automatické, či naopak odložené zaúčtování vystavených faktur (viz účetnictví, stavy dokladů).
 • Podpora sledování obchodních případů, samostatná evidence zálohových faktur.
 • Doplňování obchodních podmínek v závislosti na obchodním partnerovi či skupině partnerů.
 • Sledování platební morálky partnerů.
 • Napojení na program pro evidenci pošty zrychlí a zjednoduší logistiku odesílání zásilek.

Možnosti rozšíření

 • DATEV – BALANCE: specializované zpracování roční účetní závěrky
 • Sklady
 • Katalogy
 • Objednávky
 • Ceníky

Doplňkové moduly

Ceník

Orientační ceník je k nahlédnutí níže.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte e-mailem info@datev.cz nebo na telefonu +420 541 428 911.